REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

 

Stange Gruppen AS er et morselskap i et tradisjonsrikt norskeid industrikonsern. Selskapet har hovedkontoret sitt i Drammen.

 

Datterselskapene til Stange Gruppen AS er:
·      Stange Industri AS, Hønefoss
·      Svelviksand AS, Verket
·      Adda Byggkjemi AS, Drammen
·      Einar Stange, Oslo
·      Stange Eiendom AS, Drammen
·      Adda Eiendom AS, Drammen
·      AS Hoff Sandtak, Verket


Våre datterselskaper produserer tørket sand, tørrmørtler, avrettingsprodukter og ulike lim-produkter, samt handel og utleie av næringseiendommer. Hovedtyngden av våre kunder er norske og svenske virksomheter.
Stange Gruppen er organisatorisk inndelt i sentrale konsernfunksjoner som yter støtte til datterselskapene. Konsernfunksjonene er økonomi og regnskap, HR, innkjøp og prosjektstøtte. Daglig leder rapporterer til konserndirektør som rapporterer til styret. Styret består av 2 styremedlemmer pluss styreleder.


Stange Gruppen AS jobber kontinuerlig med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og handel av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Stange Gruppen AS kartlegger alle sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene våre ser vi hen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og andre objektive kilder.

 

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stange Gruppen er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og har et godt samarbeid med våre tillitsvalgte.

 

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av transporttjenester. For øvrig følger vi leverandørene våre tett og stiller krav til dokumentasjon som nevnt ovenfor.


I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Stange Gruppen AS. I normale tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere ev. brudd som er begått.


Stange Gruppen AS målsetning er at mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av.
Ta kontakt med Bernt Hellerud via e-post bernt@stangegruppen.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.